Książka kucharska prosto z natury

Październik ( 8 – 12)

Krąg tematyczny: Książka kucharska prosto z natury

Cele ogólne

 

 • wdrażanie do poprawnego wykonywania ćwiczeń gimnastycznych
 • wdrażanie do utrzymania prawidłowej pozycji ciała w różnych sytuacjach
 • wdrażanie do używania chwytu pisarskiego podczas rysowania i kolorowania
 • wdrażanie do sprawnego i bezpiecznego posługiwania się nożyczkami
 • rozwijanie samodzielności w zakresie czynności higienicznych (korzystanie z toalety, mycie rąk, mycie zębów)
 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania, nazywania i rozumienia emocji i uczuć własnych i innych ludzi
 • wdrażanie do respektowania cudzych emocji
 • rozwijanie świadomości przynależności do grupy przedszkolnej
 • doskonalenie umiejętności stosowania zwrotów grzecznościowych wobec kolegów, koleżanek i dorosłych w różnych sytuacjach
 • budowanie pozytywnych relacji rówieśniczych w zabawie i podczas pracy w grupach (umiejętność czekania, w tym czekania na swoją kolej, umiejętność wygrywania i przegrywania)
 • rozwijanie umiejętności pisania liter od strony lewej do prawej – staranne odtwarzanie kształtu wzorów i mieszczenie ich w wyznaczonych liniach
 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania warzyw i owoców rodzimych i zagranicznych dostępnych w naszym kraju, wyodrębnianie charakterystycznych cech warzyw i owoców (kształt, barwa, smak i zapach)
 • kształtowanie umiejętności sporządzanie prostych potraw z warzyw i owoców
 • bogacenie słownika biernego i czynnego poprzez poszerzanie zakresu i treści pojęć odnoszących się do zagadnień przyrodniczych i technicznych
 • doskonalenie sprawności dokonywania bardziej złożonych czynności myślowych, jak: porównywanie, wyodrębnianie różnic i podobieństw, klasyfikowanie, analiza i synteza, wnioskowanie
 • rozwijanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy sylabowej i głoskowej wyrazów
 • poznanie obrazu graficznego głoski „e” ‒ litery „E”, „e”
 • doskonalenie umiejętności charakteryzowania postaci i zdarzeń w poznawanych utworach literackich
 • kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania liter
 • poznanie obrazu graficznego liczby „3”
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie 3
 • rozwijanie znajomości pojęć matematycznych – trójkąt
 • kształtowanie umiejętności rozpoznawania kształtu figur geometrycznych płaskich i klasyfikowania figur geometrycznych według kilku wybranych cech

 

 

Czytaj więcej: Książka kucharska prosto z natury

Co lubi każdy z nas?

Wrzesień 24 -28

 Krąg tematyczny: Co lubi każdy z nas?

 

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

 • rozwijanie sprawności ruchowej poprzez udział w zabawach rytmicznych, muzycznych, naśladowczych
 • kształtowanie umiejętności utrzymywania prawidłowej postawy ciała podczas podejmowania pierwszych prób pisania
 • wzmacnianie poczucia własnej wartości
 • wdrażanie do komunikowania innym swoich potrzeb i odczuć (asertywność)
 • kształtowanie umiejętności czerpania radości ze wspólnego działania i efektów wspólnej pracy
  • budowanie świadomości przynależności do grupy przedszkolnej
  • kształtowanie umiejętności stosowania zwrotów grzecznościowych wobec kolegów, koleżanek i dorosłych
  • budowanie pozytywnych relacji rówieśniczych
  • wdrażanie do respektowania norm społecznych zawartych w kontrakcie grupowym (w tym czekanie na swoją kolej, ustępowanie, pomaganie słabszym/potrzebującym)
 • rozwijanie postawy współdziałania
  • rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka w różnych formach aktywności
  • wdrażanie do rozumienia świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikacji werbalnej i niewerbalnej
  • kształtowanie spostrzegawczości i skojarzeń podczas odgadywania tytułów bajek
  • kształtowanie umiejętności zadawania pytań i odpowiadania na nie
  • doskonalenie analizy słuchowej na poziomie sylaby
  • kształtowanie umiejętności posługiwania się językiem polskim (poprawne wymawianie głosek), rozróżnianie głoski w nagłosie i wygłosie
  • poznanie obrazu graficznego głoski „o” ‒ litery „O”, „o”
  • poznanie obrazu graficznego liczby „1”
  • doskonalenie umiejętności różnicowania czworoboków (rombu, trapezu, czworokątów – bez nazywania)
  • wyróżnianie wśród czworokątów prostokątów

 

Razem ciekawie spędzamy czas

Nauczyciele:
 
Anetta Siekierska
 
Wioleta Krajewska
 
Pomoc nauczyciela:
 
Barbara Stępkowska
 
WRZESIEŃ
 
 Krąg tematyczny: Razem ciekawie spędzamy czas    

 

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

 

 • rozwijanie sprawności ruchowej (duża motoryka)
 • wdrażanie do sygnalizowania potrzeby odpoczynku lub potrzeby ruchu
 • kształtowanie umiejętności rozpoznawania, nazywania i rozumienia emocji i uczuć własnych i innych ludzi
 • wdrażanie do wyrażania emocji i uczuć w społecznie akceptowany sposób
 • rozbudzanie samodzielności, obowiązkowości w kontekście podjętych czynności i wykonywanych zadań (prawa i obowiązki przedszkolaka)
 • wdrażanie do respektowania norm postępowania zapisanych w kontrakcie grupowym
 • wdrażanie do stałego doskonalenia się, pracy nad sobą (w kontekście odpowiedzialności i ponoszonych konsekwencji za własne decyzje i czyny)
 • kształtowanie umiejętności współdziałania i pracy w zespole
 • kształtowanie nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności
 • rozwijanie umiejętności różnicowania czworoboków (rombu, trapezu, czworokątów – bez nazywania)
 • wyróżnianie wśród czworokątów kwadratów
 • rozwijanie umiejętności dostrzegania powtarzających się rytmów i ich kontynuowanie
 • kształtowanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów spełniających podany warunek (wielkość, kolor, kształt), tworzenie zbiorów o takiej samej liczbie elementów, ustawianie elementów rosnąco i malejąco (od najmniejszego do największego)
 • kształtowanie umiejętności szacowania „na oko” (więcej, mniej, tyle samo), przeliczanie kolekcji, dokładanie, zabieranie elementów kolekcji, wskazywanie, gdzie jest więcej, gdzie jest mniej
 • rozwijanie mowy i myślenia poprzez układanie i omawianie treści historyjek obrazkowych, wymyślanie ich zakończenia, nazywanie czynności z użyciem zwrotów (wczoraj, dzisiaj, jutro)
 • doskonalenie koncentracji uwagi oraz percepcji wzrokowej
 • doskonalenie słuchu fonematycznego ‒ analizy i syntezy wyrazów 3-głoskowych
 • wyrabianie gotowości do pisania poprzez kreślenie po śladzie, kontynuowanie wzorów graficznych

Piosenka:

Przedszkolaki to my!

1. Kiedy wchodzimy do przedszkola

pani z uśmiechem wita nas:

Dzień dobry, dzieci! Dzień dobry, pani!

Razem spędzimy miło czas!

Ref. Bo w przedszkolu z kolegami jest wspaniale,

tu uczymy się i poznajemy świat,

tu szukamy drogi do krainy marzeń

i z książkami jesteśmy za pan brat!

Tu zabawek bardzo dużo fajnych mamy,

i bawimy się wesoło: ja i ty,

więc z radością wszyscy razem zaśpiewajmy:

– Przedszkolaki to my!

2. Czeka nas tutaj przygód wiele,

miło spędzimy cały dzień.

W przedszkolu nigdy nie bywa nudno,

w domu niech siedzi sobie leń!

Ref. Bo w przedszkolu z kolegami jest wspaniale…

3. Wszyscy jesteśmy przyjaciółmi,

lubimy razem w piłkę grać.

Chętnie dzielimy się zabawkami,

i potrafimy o nie dbać.

 

Ref. Bo w przedszkolu z kolegami jest wspaniale…