Grupa 6 – dzieci 6 letnie: sala 22

 

Nauczyciele:

Jolanta Fidler - Lis

Aldona Bednarek

 
Pomoc nauczyciela:
Kamilla Grzelak
 
TEMATY EDUKACYJNE NA MIESIĄC: STYCZEŃ

Krąg tematyczny: Mierzymy czas

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Kształtowanie umiejętności dostrzegania i odtwarzania rytmu, powtarzających się sekwencji i kontynuowania ich
 • Rozwijanie świadomości rytmicznej organizacji czasu
 • Poszerzenie zasobu słownictwa i pojęć związanych z mierzeniem, określaniem czasu
 • Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie w poszczególnych porach roku
 • Doskonalenie umiejętności stosowania technik twórczego myślenia i rozwijanie wyobraźni podczas działania i zabaw słownych
 • Uświadomienie konieczności racjonalnego wykorzystywania czasu, planowania sposobu spędzania wolnych chwil
 • Kształtowanie umiejętności liczenia, porównywania liczebności zbiorów w różnych sytuacjach zadaniowych

Krąg tematyczny: W poszukiwaniu mądrości

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:Okazywanie szacunku autorytetom moralnym i intelektualnym

 • Dostrzeganie cech charakteru sprzyjających rozwijaniu zdolności i talentów
 • Okazywanie szacunku autorytetom moralnym i intelektualnym
 • Wdrażanie do szukania i korzystania z różnorodnych źródeł wiedzy
 • Doskonalenie umiejętności dokonywania oceny postępowania innych i odróżniania spraw ważnych od błahych
 • Kształcenie umiejętności prowadzenia rozmów, których podstawą jest umiejętne słuchanie innych i poprawne wyrażanie własnych myśli
 • Rozwijanie wiary we własne możliwości oraz wytrwałości w dążeniu do celu i umiejętności planowania działań

 

Krąg tematyczny: Zawsze pamiętam o Babci i Dziadku

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Wzmacnianie więzi emocjonalnych z najbliższymi członkami rodziny
 • Zachęcanie dzieci do podtrzymywania rodzinnych zwyczajów i tradycji
 • Rozbudzanie empatii i uczenie właściwego reagowania na emocje i potrzeby innych
 • Kształcenie gotowości do niesienia pomocy i respektowania prawa do wypoczynku najbliższych
 • Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych – budowania dialogu, wywiadu, rozmowy
 • Kształtowanie właściwej postawy dzieci wobec osób starszych

Krąg tematyczny: Bezpieczne zabawy zimowe

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Wdrażanie dzieci do przestrzegania zasad zdrowego stylu życia (uprawianie sportów zimowych).
 • Zachęcanie dzieci do dbałości o własne zdrowie