REKRUTACJA 2018/2019

ROZPOCZYNAMY REKRUTACJĘ

DO PRZEDSZKOLA

NA ROK SZKOLNY 2018-2019

 

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci

już uczęszczających do Gminnego przedszkola „Wróżka” w Białych Błotach i jego oddziałów,

którzy chcą by dziecko kontynuowało edukację przedszkolną w naszej placówce 

zobowiązani są do pobrania w przedszkolu (na zebraniach z nauczycielami)

lub ze strony internetowej www.wrozka.edu.pl

(zakładka - Rekrutacja) - Deklarację o kontynuacji wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2018/2019.

Wypełniony druk należy złożyć u nauczycieli grup.

Brak złożenia deklaracji jest jednoznaczny z rezygnacją z przyznanego miejsca.

 

Termin składania deklaracji:

26.02 - 04.03.2018r.

 

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE DLA DZIECI/KANDYDATÓW

NA ROK SZKOLNY 2018/2019:

 

Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca jest prowadzone na wniosek rodziców /opiekunów prawnych

zgodnie z harmonogramem czynności postepowania rekrutacyjnego opracowanego

na podstawie Zarządzeń Wójta Gminy Białe Błota z dnia 30. stycznia 2018r. i 6 lutego 2018r.

Harmonogram znajduje się w zakładce Rekrutacja.

Druk wniosku wraz ze stosownymi oświadczeniami

można otrzymać w kancelarii przedszkola

lub pobrać ze strony internetowej z zakładki Rekrutacja.

Wypełniony wniosek należy wypełnić podpisać

i złożyć wraz z zaświadczeniami i oświadczeniami w kancelarii przedszkola 

w terminie od 05 marca do 19 marca 2018r do godz. 12.00.

 

Po wywieszeniu przez Komisję Rekrutacyjną listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych,

rodzice dzieci zakwalifikowanych zobowiązani są do złożenia w kancelarii przedszkola

POTWIERDZENIA WOLI UCZĘSZCZANIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

w terminach określonych w harmonogramie, czyli

od 05  do 10 kwietnia 2018r.

do godz. 12.00

Nie złożenie dokumentu skutkuje nie przyjęciem dziecka.

 

Druk potwierdzenia woli można pobrać w kancelarii przedszkola

lub ze strony internetowej – zakładka Rekrutacja

 

UWAGA: PRZEDSZKOLE NIE PROWADZI REKRUTACJI DLA DZIECI 6 LETNICH

OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM ROCZNEGO PRZYGOTOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

NA TZW. KRÓTKIE ZERÓWKI – 5 GODZIN.

ZERÓWKI TE BĘDĄ ZORGANIZOWANE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH.